'No candle looses its light while lighting up another candle'So Never stop to helping Peoples in your life.

test

Post Top Ad

https://2.bp.blogspot.com/-dN9Drvus_i0/XJXz9DsZ8dI/AAAAAAAAP3Q/UQ9BfKgC_FcbnNNrfWxVJ-D4HqHTHpUAgCLcBGAs/s1600/banner-twitter.jpg

Nov 22, 2011

यौन उत्पीणन                   Aajakla BaaOitkvaad [tnaa baZ, gayaa hO ik hr pirvaar kI caah haotI hO ik vao tmaama BaaOitk sauK sauivaQaaAaoM ko saaqa jaIvana vyatIt kroM. saaqa hI Aaja kI iSaixat maihlaa Gar baOz kr caaOka caUlha kao inayait maana kr nahIM baOz patI. Aaja ko daOr maoM maihlaaeM Apnao vyai@t%va ko ivakasa ko saaqa saaqa pirvaar kao Aaiqa-k $p sao saudRZ, banaanao ko ilayao naaOkrI yaa vyavasaaya krnao lagaI hOM. eosao maoM samaaja maoM naaOkrISauda yaa svavayavasaayaI maihlaaAaoM ka p`itSat hr vaga- kI maihlaaAaoM maoM baZ,a hI hO. saaqa hI baZ,I hOM Apnao ivakasa ko ilayao puÉYa sao p`itWMinWta kI Baavanaa BaI. [sako saaqa saaqa maihlaaAaoM ko saaqa kayaa-laya yaa kaya-xao~ maoM CoD,CaD‚ yaaOna ]%pID,na yaa SaaoYaNa kI GaTnaaAaoM maoM BaI baZतरी हुई है 
                   saup`Ima kaoT- nao yaaOna ]%pID,na kao pirBaaiYat krto hue yah kha hO ik  " yaaOna AaQaairt yaa inaQaa-irt vyavahar caaho p`%yaxa hao yaa Ap`%yaxa ]%pID,na ko Antga-t Aata hO. jaOsao – 
  1. SaarIirk sampk- yaa [sako inaima
No comments:

Post Top Ad

Your Ad Spot

Pages